خاتمی: برخی حتی تحمل نقد ۲۰۳۰ را هم ندارند

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید